Syarat Perkhidmatan Program Gabungan Kraton
Perjanjian

Dengan mendaftar untuk menjadi Ahli Gabungan dalam Program Gabungan Kraton (“Program”) anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat berikut (“Syarat Perkhidmatan”).

Kraton berhak untuk mengemas kini dan menukar Syarat Perkhidmatan dari semasa ke semasa tanpa notis. Sebarang ciri baharu yang menambah atau mempertingkatkan Program semasa, termasuk pengeluaran alatan dan sumber baharu, hendaklah tertakluk pada Syarat Perkhidmatan. Penggunaan Program yang berterusan selepas sebarang perubahan sedemikian akan menjadi persetujuan anda terhadap perubahan tersebut.

Pelanggaran mana-mana terma di bawah akan menyebabkan Akaun anda ditamatkan dan pelucuthakan sebarang bayaran komisen ahli gabungan tertunggak yang diperoleh semasa pelanggaran. Anda bersetuju untuk menggunakan Program Gabungan atas risiko anda sendiri.

Syarat Akaun
  • Anda mesti berumur 18 tahun atau lebih untuk menjadi sebahagian daripada Program ini.
  • Anda mesti tinggal di Malaysia, Brunei, atau Singapura untuk menjadi Ahli Gabungan.
  • Anda mesti seorang manusia. Akaun yang didaftarkan oleh "bot" atau kaedah automatik lain tidak dibenarkan.
  • Anda mesti memberikan nama penuh anda yang sah, alamat e-mel yang sah dan sebarang maklumat lain yang diminta untuk melengkapkan proses pendaftaran.
  • Log masuk anda hanya boleh digunakan oleh satu orang – satu log masuk yang dikongsi oleh berbilang orang tidak dibenarkan.
  • Anda bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan akaun dan kata laluan anda. Kraton tidak boleh dan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan akibat kegagalan anda untuk mematuhi kewajipan keselamatan ini.
  • Anda bertanggungjawab untuk semua Kandungan yang disiarkan dan aktiviti yang berlaku di bawah akaun anda.
  • Satu orang atau entiti undang-undang tidak boleh mengekalkan lebih daripada satu akaun.
  • Anda tidak boleh menggunakan Program Gabungan untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau tidak dibenarkan. Anda tidak boleh, dalam penggunaan Perkhidmatan, melanggar mana-mana undang-undang dalam bidang kuasa anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada undang-undang hak cipta).
  • Anda tidak boleh menggunakan Program Gabungan untuk mendapatkan wang pada akaun produk Kraton anda sendiri.
Pautan/grafik di tapak anda, dalam e-mel anda atau komunikasi lain

Sebaik sahaja anda telah mendaftar untuk Program Gabungan, anda akan diberikan Kod Gabungan yang unik. Anda dibenarkan untuk meletakkan pautan, sepanduk atau grafik lain yang kami sediakan bersama Kod Ahli Gabungan anda di tapak anda, dalam e-mel anda atau dalam komunikasi lain. Kami akan memberikan anda garis panduan, gaya pautan dan karya seni grafik untuk digunakan dalam memaut ke Kraton. Kami boleh menukar reka bentuk karya seni pada bila-bila masa tanpa notis, tetapi kami tidak akan menukar dimensi imej tanpa notis yang sewajarnya.

Untuk membenarkan penjejakan, pelaporan dan akruan yuran rujukan yang tepat, kami akan memberikan anda format pautan khas untuk digunakan dalam semua pautan antara tapak anda dan Kraton. Anda mesti memastikan bahawa setiap pautan antara tapak anda dan Kraton menggunakan format pautan khas tersebut dengan betul. Pautan ke Kraton yang diletakkan di tapak anda menurut Perjanjian ini dan yang menggunakan format pautan khas tersebut dengan betul dirujuk sebagai "Pautan Khas." Anda akan mendapat yuran rujukan hanya berkenaan dengan jualan pada produk Kraton yang berlaku secara langsung melalui Pautan Khas; kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda berkenaan dengan sebarang kegagalan anda atau seseorang yang anda rujuk menggunakan Pautan Khas atau tersilap menaip Kod Ahli Gabungan anda, termasuk setakat kegagalan tersebut boleh mengakibatkan sebarang pengurangan jumlah yang sebaliknya akan dibayar kepada anda menurut Perjanjian ini.

Pautan ahli gabungan harus menghala ke halaman produk yang dipromosikan.

Yuran/komisen rujukan dan bayaran

Untuk jualan Produk layak mendapat yuran rujukan, pelanggan mesti mengklik melalui Pautan Khas dari tapak anda, e-mel atau komunikasi lain ke https://kraton.com.my dan melengkapkan pesanan untuk produk semasa sesi itu.

Kami hanya akan membayar komisen pada pautan yang dijejaki dan dilaporkan secara automatik oleh sistem kami. Kami tidak akan membayar komisen jika seseorang mengatakan mereka membeli atau seseorang mengatakan mereka memasukkan kod rujukan jika ia tidak dijejaki oleh sistem kami. Kami hanya boleh membayar komisen untuk perniagaan yang dijana melalui pautan khas yang diformat dengan betul yang dijejaki secara automatik oleh sistem kami.

Kami berhak untuk membatalkan komisen yang diperoleh melalui kaedah jualan atau pemasaran yang menipu, menyalahi undang-undang, atau terlalu agresif, dipersoalkan.

Pembayaran hanya bermula setelah anda memperoleh lebih daripada RM 50 dalam pendapatan ahli gabungan. Jika akaun ahli gabungan anda tidak pernah melepasi ambang RM 50, komisen anda tidak akan direalisasikan atau dibayar. Kami hanya bertanggungjawab untuk membayar akaun yang telah melepasi ambang RM 50.

Mengenal pasti diri anda sebagai Ahli Gabungan Kraton

Anda tidak boleh mengeluarkan sebarang kenyataan akhbar berkenaan dengan Perjanjian ini atau penyertaan anda dalam Program; tindakan sedemikian boleh mengakibatkan penamatan anda daripada Program. Selain itu, anda tidak boleh dalam apa-apa cara menyalahgambarkan atau memperindah hubungan antara kami dan anda, katakan anda membangunkan produk kami, mengatakan anda adalah sebahagian daripada Kraton atau menyatakan atau membayangkan apa-apa hubungan atau gabungan antara kami dan anda atau mana-mana orang atau entiti lain kecuali yang dibenarkan secara nyata oleh Perjanjian ini (termasuk dengan menyatakan atau membayangkan bahawa kami menyokong, menaja, menyokong atau menyumbang wang kepada mana-mana badan amal atau sebab lain).

Anda tidak boleh membeli produk melalui pautan gabungan anda untuk kegunaan anda sendiri. Pembelian sedemikian mungkin menyebabkan (mengikut budi bicara kami) dalam penahanan yuran rujukan dan/atau penamatan Perjanjian ini.

Jadual pembayaran

Selagi pendapatan ahli gabungan semasa anda melebihi RM 50, anda akan dibayar setiap bulan. Jika anda belum memperoleh RM 50 sejak pembayaran terakhir anda, kami akan membayar anda pada bulan berikutnya selepas anda melepasi ambang.

Definisi pelanggan

Pelanggan yang membeli produk melalui Program ini akan disifatkan sebagai pelanggan kami. Sehubungan itu, semua peraturan, dasar dan prosedur operasi kami berkaitan pesanan pelanggan, perkhidmatan pelanggan dan jualan produk akan digunakan kepada pelanggan tersebut. Kami mungkin mengubah dasar dan prosedur operasi kami pada bila-bila masa. Sebagai contoh, kami akan menentukan harga yang akan dikenakan untuk produk yang dijual di bawah Program ini mengikut dasar harga kami sendiri. Harga dan ketersediaan produk mungkin berbeza dari semasa ke semasa. Oleh kerana perubahan harga boleh menjejaskan Produk yang telah anda senaraikan di tapak anda, anda tidak seharusnya memaparkan harga produk di tapak anda. Kami akan menggunakan usaha yang munasabah secara komersial untuk menyampaikan maklumat yang tepat, tetapi kami tidak dapat menjamin ketersediaan atau harga mana-mana produk tertentu.

Tanggungjawab anda

Anda akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk pembangunan, operasi dan penyelenggaraan tapak anda dan untuk semua bahan yang muncul di tapak anda. Sebagai contoh, anda akan bertanggungjawab sepenuhnya:

– Operasi teknikal tapak anda dan semua peralatan yang berkaitan
– Memastikan paparan Pautan Khas di tapak anda tidak melanggar sebarang perjanjian antara anda dan mana-mana pihak ketiga (termasuk tanpa had sebarang sekatan atau keperluan yang dikenakan kepada anda oleh pihak ketiga yang mengehos tapak anda)
– Ketepatan, kebenaran dan kesesuaian bahan yang disiarkan di tapak anda (termasuk, antara lain, semua bahan berkaitan Produk dan sebarang maklumat yang anda sertakan dalam atau kaitkan dengan Pautan Khas)
– Memastikan bahan yang disiarkan di tapak anda tidak melanggar atau melanggar hak mana-mana pihak ketiga (termasuk, sebagai contoh, hak cipta, tanda dagangan, privasi atau hak peribadi atau proprietari yang lain)
– Memastikan bahan yang disiarkan di tapak anda tidak memfitnah atau sebaliknya menyalahi undang-undang
– Memastikan tapak anda mendedahkan dengan tepat dan secukupnya, sama ada melalui dasar privasi atau sebaliknya, cara anda mengumpul, menggunakan, menyimpan dan mendedahkan data yang dikumpul daripada pelawat, termasuk, jika berkenaan, pihak ketiga (termasuk pengiklan) boleh menyampaikan kandungan dan/atau iklan dan mengumpul maklumat terus daripada pelawat dan boleh meletakkan atau mengenali kuki pada pelayar pelawat.

Pematuhan Undang-undang

Sebagai syarat untuk penyertaan anda dalam Program, anda bersetuju bahawa semasa anda menjadi peserta Program anda akan mematuhi semua undang-undang, ordinan, peraturan, peraturan, perintah, lesen, permit, penghakiman, keputusan atau keperluan lain mana-mana pihak berkuasa kerajaan yang mempunyai bidang kuasa ke atas anda, sama ada undang-undang tersebut, dsb. kini berkuat kuasa atau kemudian berkuat kuasa semasa anda menjadi peserta Program. Tanpa mengehadkan kewajipan di atas, anda bersetuju bahawa sebagai syarat penyertaan anda dalam Program ini, anda akan mematuhi semua undang-undang yang terpakai (persekutuan, negeri atau sebaliknya) yang mengawal e-mel pemasaran, termasuk tanpa had, Akta CAN-SPAM 2003 dan semua undang-undang anti-spam yang lain.

Tempoh Perjanjian dan Program

Tempoh Perjanjian ini akan bermula apabila kami menerima permohonan Program anda dan akan berakhir apabila ditamatkan oleh mana-mana pihak. Sama ada anda atau kami boleh menamatkan Perjanjian ini pada bila-bila masa, dengan sebab atau tanpa sebab, dengan memberikan notis penamatan bertulis kepada pihak yang satu lagi. Selepas penamatan Perjanjian ini atas apa-apa sebab, anda akan segera menghentikan penggunaan, dan mengalih keluar dari tapak anda, semua pautan ke https://kraton.com.my, dan semua tanda dagangan kami, perdagangan pakaian, dan logo, dan semua bahan lain yang disediakan oleh atau bagi pihak kami kepada anda selaras dengan ini atau berkaitan dengan Program. Kraton berhak untuk menamatkan Program pada bila-bila masa. Selepas penamatan program, Kraton akan membayar sebarang pendapatan tertunggak yang terakru melebihi RM 50.

Penamatan

Kraton, mengikut budi bicara mutlaknya, mempunyai hak untuk menggantung atau menamatkan akaun anda dan menolak mana-mana dan semua penggunaan semasa atau masa hadapan Program, atau mana-mana perkhidmatan Kraton lain, untuk apa-apa sebab pada bila-bila masa. Penamatan Perkhidmatan sedemikian akan mengakibatkan penyahaktifan atau pemadaman Akaun anda atau akses anda kepada Akaun anda, dan pelucuthakan dan pelepasan semua komisen yang berpotensi atau yang akan dibayar dalam Akaun anda jika ia diperoleh melalui penipuan, menyalahi undang-undang, atau kaedah jualan atau pemasaran yang terlalu agresif, dipersoalkan. Kraton berhak untuk menolak perkhidmatan kepada sesiapa pun atas sebarang sebab pada bila-bila masa.

Hubungan Pihak

Anda dan kami adalah kontraktor bebas, dan tiada dalam Perjanjian ini akan mewujudkan sebarang perkongsian, usaha sama, agensi, francais, wakil jualan atau hubungan pekerjaan antara pihak. Anda tidak akan mempunyai kuasa untuk membuat atau menerima sebarang tawaran atau perwakilan bagi pihak kami. Anda tidak akan membuat sebarang kenyataan, sama ada di tapak anda atau sebaliknya, yang secara munasabah akan bercanggah dengan apa-apa dalam Bahagian ini.

Had Liabiliti

Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas kerosakan tidak langsung, khas atau berbangkit (atau sebarang kehilangan hasil, keuntungan atau data) yang timbul berkaitan dengan Perjanjian atau Program ini, walaupun kami telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut. Selanjutnya, liabiliti agregat kami yang timbul berkenaan dengan Perjanjian ini dan Program tidak akan melebihi jumlah yuran rujukan yang dibayar atau perlu dibayar kepada anda di bawah Perjanjian ini.

Penafian

Kami tidak membuat jaminan atau representasi yang nyata atau tersirat berkenaan dengan Program atau mana-mana produk yang dijual melalui Program (termasuk, tanpa had, jaminan kesesuaian, kebolehdagangan, tanpa pelanggaran, atau sebarang waranti tersirat yang timbul daripada kursus prestasi, urusan, atau penggunaan perdagangan). Selain itu, kami tidak membuat pernyataan bahawa operasi Kraton tidak akan terganggu atau bebas ralat, dan kami tidak akan bertanggungjawab ke atas akibat daripada sebarang gangguan atau ralat.

Penyiasatan Bebas

ANDA MENGAKUI BAHAWA ANDA TELAH MEMBACA PERJANJIAN INI DAN BERSETUJU DENGAN SEMUA TERMA DAN SYARATNYA. ANDA MEMAHAMI BAHAWA KAMI BOLEH PADA BILA-BILA MASA (SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG) MEMOHON RUJUKAN PELANGGAN MENGENAI SYARAT YANG MUNGKIN BERBEZA DARIPADA YANG TERDAPAT DALAM PERJANJIAN INI ATAU MENGENDALIKAN LAMAN WEB YANG SERUPA ATAU BERSAING DENGAN ANDA. ANDA TELAH MENILAI SECARA BEBAS KEMAHUAN MENYERTAI PROGRAM DAN TIDAK BERGANTUNG PADA MANA-MANA PERWAKILAN, JAMINAN ATAU PENYATA SELAIN SEPERTI YANG DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN INI.

Timbangtara

Sebarang pertikaian yang berkaitan dengan apa-apa cara dengan Perjanjian ini (termasuk sebarang pelanggaran sebenar atau yang didakwa di sini), sebarang transaksi atau aktiviti di bawah Perjanjian ini atau hubungan anda dengan kami atau mana-mana ahli gabungan kami hendaklah diserahkan kepada timbang tara sulit, kecuali, setakat anda telah dalam apa-apa cara melanggar atau mengancam untuk melanggar hak harta intelek kami, kami boleh mendapatkan injunksi atau pelepasan lain yang sesuai di mana-mana mahkamah negeri atau persekutuan (dan anda bersetuju dengan bidang kuasa dan tempat tidak eksklusif di mahkamah tersebut) atau mana-mana mahkamah lain yang mempunyai bidang kuasa kompeten. Timbangtara di bawah perjanjian ini hendaklah dijalankan di bawah peraturan yang diguna pakai oleh Persatuan Timbang Tara Malaysia. Award penimbang tara hendaklah mengikat dan boleh dimasukkan sebagai penghakiman di mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa kompeten. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, tiada timbang tara di bawah Perjanjian ini boleh digabungkan dengan timbang tara yang melibatkan mana-mana pihak lain yang tertakluk kepada Perjanjian ini, sama ada melalui prosiding timbang tara kelas atau sebaliknya.

Macam-macam

Perjanjian ini akan dikawal oleh undang-undang Malaysia, tanpa merujuk kepada peraturan yang mengawal pilihan undang-undang. Anda tidak boleh menyerahkan Perjanjian ini, dengan kuat kuasa undang-undang atau sebaliknya, tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu. Tertakluk kepada sekatan itu, Perjanjian ini akan mengikat, memberi manfaat kepada, dan boleh dikuatkuasakan terhadap pihak-pihak dan pengganti dan penerima serah hak masing-masing. Kegagalan kami untuk menguatkuasakan prestasi ketat anda terhadap mana-mana peruntukan Perjanjian ini tidak akan menjadi penepian hak kami untuk kemudiannya menguatkuasakan peruntukan tersebut atau mana-mana peruntukan lain dalam Perjanjian ini.

Kegagalan Kraton untuk melaksanakan atau menguatkuasakan mana-mana hak atau peruntukan Syarat Perkhidmatan tidak akan menjadi penepian hak atau peruntukan tersebut. Syarat Perkhidmatan membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan Kraton dan mengawal penggunaan Perkhidmatan anda, mengatasi sebarang perjanjian terdahulu antara anda dan Kraton (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mana-mana versi terdahulu Syarat Perkhidmatan).