Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Pengakuan Pernyataan Privasi Kami

Dengan menggunakan Laman ini, anda mengakui bahawa anda telah menyemak terma Dasar Privasi kami: Notis dan Persetujuan untuk Penggunaan Data dan bersetuju bahawa kami boleh mengumpul, menggunakan dan memindahkan Data Peribadi dan Data Pengguna anda mengikutnya. Jika anda tidak bersetuju dengan terma ini, anda boleh memilih untuk tidak menggunakan Laman kami, dan sila jangan berikan sebarang Data Peribadi melalui Laman ini. Pernyataan Privasi dan Persetujuan ini menjadi sebahagian daripada Syarat Penggunaan Tapak kami dan perkara tersebut akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia. Sila ambil perhatian bahawa Pernyataan dan Persetujuan Privasi ini tidak terpakai kepada penyediaan atau penggunaan Data Peribadi selain melalui Tapak. Sila baca keseluruhan Pernyataan Privasi dan Persetujuan kami dengan teliti. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan tentang Penyata ini atau tentang pengumpulan data, penyimpanan dan amalan penggunaan kami, sila hubungi kami seperti yang disediakan di bawah.

Pengakuan Kenyataan Privasi Kami

Dengan menggunakan laman ini, anda mengakui bahawa anda telah mengkaji Dasar-dasar Privasi kami: Notis dan Persetujuan Untuk Penggunaan Data dan bersetuju bahawa kami boleh mengumpul, menggunakan dan memindahkan Data Peribadi dan Data Peribadi Pengguna menurut Dasar Privasi tersebut. Jika anda tidak bersetuju dengan istilah ini, anda boleh memilih untuk tidak menggunakan laman kami, dan sila jangan memberi apa-apa Data Peribadi melalui laman ini. Kenyataan Privasi dan Persetujuan ini adalah sebahagian daripada Terma-Terma Penggunaan laman sesawang kami dan ia ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia. Sila ambil perhatian bahawa Kenyataan Privasi dan Persetujuan tidak berkaitan dengan pemberian atau penggunaan Data Peribadi selain melalui Laman ini. Sila baca kesemua Kenyataan Privasi dan Persetujuan dengan berhati-hati. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Pernyataan ini atau mengenai pengumpulan data, penyimpanan dan penggunaan kami, sila hubungi kami seperti ditunjukkan di bawah.

DATA PERIBADI DAN DASAR PRIVASI

Entropy Energy Sdn. Bhd. (“EE”) menghormati privasi individu berkenaan dengan Data Peribadi. Data Peribadi dan Dasar Privasi ini digubal mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“Akta”). Bagi tujuan Data Peribadi dan Dasar Privasi ini, “Data Peribadi” hendaklah mempunyai erti yang disifatkan kepadanya dalam Akta.

 1. TUJUAN PENGUMPULAN DATA PERIBADI
 • Dengan memberikan mana-mana Data Peribadi anda kepada EE melalui internet atau sebaliknya, anda dengan ini bersetuju bahawa EE akan mengumpul, menyimpan dan menggunakan Data Peribadi untuk tujuan berikut:
  • memberikan anda perkhidmatan di bawah mana-mana perniagaan EE;
  • memproses permohonan anda di bawah mana-mana program EE;
  • pemasaran barangan dan perkhidmatan dan menghantar sebarang pengiklanan dan/atau bahan promosi kepada anda;
  • menjalankan penyelidikan tentang barangan dan perkhidmatan baharu untuk anda;
  • menjalankan prosedur pemadanan mengikut undang-undang;
  • memberitahu anda tentang tawaran istimewa atau produk baharu, kemas kini dan promosi;
  • melakukan statistik dan analisis tingkah laku dan ciri anda untuk mengukur minat dan penggunaan pelbagai kawasan tapak dan memberikan maklumat ini kepada pengiklan bersama-sama dengan maklumat tentang bilangan pengguna yang telah terdedah kepada atau mengklik pada sepanduk mereka;
  • membuat apa-apa pendedahan yang mungkin diperlukan untuk mana-mana tujuan di atas atau oleh undang-undang.
 • Anda seterusnya bersetuju bahawa EE boleh mendedahkan dan memindahkan Data Peribadi anda kepada pihak ketiga (sama ada di Malaysia atau di luar negara) termasuk tetapi tidak terhad kepada syarikat induk EE, anak syarikat, syarikat bersekutu, berkaitan dan bersekutu serta anak syarikat mereka, syarikat bersekutu dan bersekutu, tempatan dan antarabangsa (“Kumpulan”), ejen, kontraktor, rakan kongsi, pengiklan, pengendali rangkaian, , mana-mana pihak berkuasa kawal selia atau institusi kewangan yang berkaitan, mengikut mana-mana yang berkenaan, mana-mana orang lain di bawah kewajipan kerahsiaan kepada EE, mana-mana pengadil yang butiran diberikan oleh anda dan mana-mana penerima serah hak sebenar atau cadangan EE atau penerima pindahan hak EE untuk menggunakan, mendedahkan, memegang, memproses, mengekalkan atau memindahkan Data Peribadi tersebut untuk tujuan A1 di sini untuk dan bagi pihak EE.
 • Sila ambil perhatian bahawa sekiranya Data Peribadi yang mencukupi tidak dibekalkan, atau tidak memuaskan EE maka permohonan atau permintaan anda kepada EE untuk mana-mana tujuan A1 di atas mungkin tidak diterima.
 • Sebarang Data Peribadi yang dibekalkan oleh anda akan disimpan oleh EE selagi perlu untuk memenuhi tujuan yang dinyatakan dalam A1 di sini atau diperlukan untuk memenuhi peraturan undang-undang, keperluan perakaunan atau untuk melindungi kepentingan EE.
 • Jika anda berumur di bawah lapan belas (18) dan/atau mempunyai orang yang dilantik oleh mahkamah untuk menguruskan hal ehwal anda dan/atau telah memberi kuasa secara bertulis kepada seseorang untuk bertindak bagi pihak anda dan menguruskan hal ehwal anda, sila DIMAKLUMKAN bahawa PERSETUJUAN daripada ibu bapa anda /penjaga atau orang yang dilantik oleh mahkamah dan/atau orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak anda dan menguruskan hal ehwal anda PERLU diperoleh dahulu sebelum anda mendedahkan sebarang data peribadi anda kepada EE.
 1. KERAHSIAAN
 • Data Peribadi yang dipegang oleh EE akan dirahsiakan mengikut Data Peribadi dan Dasar Privasi EE menurut mana-mana undang-undang yang terpakai yang mungkin dari semasa ke semasa berkuat kuasa.
 • Sebarang soalan, komen, cadangan atau maklumat selain daripada Data Peribadi yang dihantar atau disiarkan ke tapak, atau mana-mana bahagian tapak oleh pelawat akan dianggap diberikan secara sukarela kepada EE atas dasar tidak sulit dan bukan hak milik. EE berhak untuk menggunakan, mengeluarkan semula, mendedahkan, menghantar, menerbitkan, menyiarkan dan/atau menyiarkan maklumat tersebut di tempat lain secara bebas, termasuk menyampaikannya kepada mana-mana Pihak Ketiga sebagai contoh, berkaitan dengan pembangunan, pembuatan dan pemasaran produk dan perkhidmatan dan untuk memenuhi keperluan pelanggan.
 1. KESELAMATAN DATA PERIBADI
 • Semua usaha yang munasabah dan langkah praktikal dibuat untuk memastikan bahawa mana-mana Data Peribadi yang dipegang oleh EE sentiasa dikemas kini dan dilindungi daripada sebarang kehilangan, penyalahgunaan, pengubahsuaian, akses atau pendedahan yang tidak dibenarkan atau tidak sengaja, pengubahan atau kemusnahan.
 1. KETEPATAN DATA PERIBADI
 • Adalah menjadi kewajipan anda untuk memastikan bahawa semua data peribadi yang diserahkan kepada kami dan disimpan oleh kami adalah tepat, tidak mengelirukan, dikemas kini dan lengkap dalam semua aspek. Untuk mengelakkan keraguan, kami dan/atau Kumpulan dan/atau pekerjanya atau pegawai atau ejen yang diberi kuasa tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang data peribadi yang dikemukakan oleh anda kepada kami yang tidak tepat, mengelirukan, tidak lengkap dan tidak dikemas kini.
 1. PAUTAN
 • Laman web kami mungkin mengandungi pautan ke tapak dan halaman lain. Dengan mengaktifkan pautan, seperti contohnya dengan mengklik pada sepanduk pengiklan, anda meninggalkan tapak web kami dan EE tidak menjalankan kawalan ke atas sebarang Data Peribadi atau sebarang maklumat lain yang anda berikan kepada mana-mana entiti lain selepas anda meninggalkan tapak web kami.
 1. HAK AKSES KEPADA DATA PERIBADI
 • Di bawah Akta tersebut, anda mempunyai hak untuk mengakses Data Peribadi anda yang dipegang oleh EE atas pembayaran yuran yang ditetapkan dan untuk meminta pembetulan Data Peribadi yang tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan atau tidak terkini.
 • Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai Data Peribadi dan Polisi Privasi EE atau jika anda ingin meminta akses kepada Data Peribadi anda atau jika anda ingin membetulkan Data Peribadi anda atau jika anda ingin menarik balik persetujuan anda kepada EE untuk pemprosesan Data Peribadi anda untuk tujuan A1 atau untuk pemindahan Data Peribadi anda kepada pihak ketiga yang dinyatakan dalam A2, anda boleh menghantar permintaan anda secara bertulis di alamat berikut:
  • Entropy Energy Sdn. Bhd.
   Suite 7.03 Menara UOA II, 21 Jalan Pinang, 50450, Kuala Lumpur
    
  • Talian penjagaan : +6010 288 0787
   E-mel: admin@kraton.com.my
 • EE berhak untuk mengenakan bayaran yang berpatutan kepada anda untuk pemprosesan permintaan data peribadi anda.

DATA PERIBADI DAN DASAR PRIVASI

Entropy Energy Sdn. Bhd. (“EE”) menghormati data peribadi berhubung dengan hak privasi setiap individu. Data Peribadi dan Dasar Privasi (“DPDP”) ini diolah mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“Akta tersebut”) dan Peraturan-Peraturan Perlindungan Data Peribadi 2013 (“Peraturan tersebut”). Bagi tujuan ini, “Data Peribadi” akan mempunyai maksud sepertimana yang dijelaskan dalam Akta tersebut.

 1. TUJUAN PENGUMPULAN DATA PERIBADI
 • Apabila anda memberikan Data Peribadi anda kepada EE melalui internet atau sebaliknya, anda telah bersetuju bahawa EE akan mengumpul, menyimpan dan menggunakan Data Peribadi tersebut untuk tujuan yang:-
  • Menyediakan perkhidmatan untuk anda di bawah mana-mana perniagaan EE;
  • Memproses permohonan anda di bawah mana-mana program EE;
  • Pemasaran barangan dan perkhidmatan serta menghantar apa-apa iklan dan/atau bahan promosi kepada anda;
  • Mengendalikan penyelidikan ke atas barangan baru dan perkhidmatan untuk anda;
  • Menjalankan prosedur yang hampir sama mengikut undang-undang;
  • Memaklumkan kepada anda tawaran khas atau produk baru, terkini dan promosi;
  • Melaksanakan pengiraan statistik dan analisis tingkah laku serta ciri-ciri anda untuk mengukur kepentingan dalam penggunaan pelbagai jenis laman sesawang dan menyediakan maklumat ini kepada para pengiklan dengan maklumat berkenaan beserta bilangan yang telah terdedah kepada atau klik pada banner mereka;
  • Membuat pendedahan tersebut seperti yang dikehendaki bagi mana-mana maksud di atas atau oleh undang-undang
 • Anda bersetuju bahawa EE boleh mendedahkan dan memindahkan Data Peribadi anda (sama di dalam Malaysia atau di luar negara) kepada pihak ketiga (sama di dalam Malaysia atau di luar negara) termasuk selanjutnya tetapi tidak terhad kepada syarikat induk EE, anak-anak syarikat, syarikat -syarikat yang dikaitkan, berkaitan dan gabungan syarikat-syarikat anak-anak syarikat mereka, syarikat-syarikat bersekutu dan syarikat-syarikat di bawah gabungan syarikat mereka, untuk kedua-dua tempatan dan antarabangsa (“kumpulan syarikat”) agen-agen, kontraktor -kontraktor, rakan kongsi, para pengiklan, operator rangkaian, syarikat-syarikat yang berkaitan, mana-mana pihak yang berkuasa untuk mengawal selia atau institusi-institusi kewangan yang berkaitan, mengikut mana-mana yang berkenaan, mana-mana pihak yang bertanggungjawab terhadap kerahsiaan kepada EE, mana-mana syarikat yang berada dalam kumpulannya, mana-mana pihak yang menjadi rujukan yang mana butirannya telah diberikan oleh anda dan mana-mana pemegang serahhak EE yang sebenar atau yang telah dicadangkan atau penerima pindahan hak EE yang mempunyai hak terhadap anda untuk digunakan, didedah, dipegang, diproses, disimpan atau dipindahkan Data Peribadi tersebut bagi tujuan A1 di sini untuk dan bagi pihak GHB.
 • Sekiranya Data Peribadi yang mencukupi tidak dibekalkan atau tidak memuaskan EE sila ambil perhatian bahawa permohonan atau permintaan anda kepada EE untuk apa-apa tujuan yang dinyatakan di A1 tidak akan diterima.
 • Mana-mana Data Peribadi yang telah anda buka akan disimpan oleh EE selama tempoh yang perlu bagi tujuan yang dinyatakan di A1 atau dikehendaki untuk memenuhi kehendak undang-undang, perakaunan, keperluan atau melindungi kepentingan EE.
 • Jika anda dibawah umur lapan belas (18) tahun dan/atau Mahkamah telah melantik seseorang untuk menguruskan hal ehwal anda dan/atau telah diberi kuasa secara bertulis kepada seseorang untuk bertindak bagi pihak anda dan menguruskan hal ehwal anda, sila ambil MAKLUM bahawa PERSETUJUAN daripada ibubapa /penjaga atau mana-mana orang yang dilantik oleh Mahkamah atau orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak anda dan menguruskan hal ehwal anda MESTILAH DIPEROLEH terlebih dahulu sebelum anda mendedahkan apa-apa data peribadi anda kepada EE.
 1. KERAHSIAAN
 • Data Peribadi yang dipegang oleh EE akan dirahsiakan mengikut Data Peribadi dan Dasar Privasi menurut mana-mana undang-undang yang terpakai dan kuatkuasa dari semasa ke semasa.
 • Sebarang pertanyaan, komen, cadangan atau maklumat selain daripada Data Peribadi yang telah dihantar atau diposkan ke laman sesawang ini, atau mana-mana bahagian daripada laman sesawang ini oleh pelawat akan diberi secara sukarela kepada EE secara tidak sulit dan bukan hakmiliknya. EE berhak untuk menggunakan, mengeluarkan semula, menghantar, menerbitkan, menyiarkan dan/atau mengeposkan maklumat tersebut di tempat lain secara bebas, termasuk menyerahkan maklumat tersebut kepada mana-mana pihak ketiga contohnya, berkaitan dengan pembangunan, pembuatan, pemasaran produk dan perkhidmatan serta untuk memenuhi keperluan pelanggan.
 1. KESELAMATAN DATA PERIBADI
 • Kami mengekalkan langkah-langkah praktikal bagi memastikan Data Peribadi yang anda berikan kepada kami untuk dilindungi daripada pemusnahan, kehilangan, perubahan, penzahiran atau kepada Data Peribadi anda secara tidak sengaja atau tidak dibenarkan
 1. KETEPATAN DATA PERIBADI
 • Anda bertanggungjawab untuk memastikan semua Data Peribadi anda yang telah disimpan dan disimpan oleh kami adalah tepat, tidak mengelirukan, telah dikemaskini serta lengkap dari segala aspek. Bagi mengelakkan sebarang keraguan, kami dan/atau kumpulan syarikat dan/atau para pekerjanya atau pegawai yang telah diberi kuasa atau agen-agen tidak akan bertanggungjawab terhadap mana-mana data peribadi anda telah diserahkan kepada kami yang tidak tepat, mengelirukan, tidak lengkap dan tidak. dikemaskini.
 1. PAUTAN
 • Laman sesawang kami mungkin mengandungi pautan ke laman-laman sesawang lain. Dengan mengaktifkan pautan tersebut, sebagai contoh seperti klik pada banner pengiklan, anda meninggalkan laman sesawang kami dan EE tidak melaksanakan kawalan ke atas mana-mana Data Peribadi atau apa-apa maklumat lain yang anda berikan kepada mana-mana entiti lain selepas anda meninggalkan laman sesawang kami.
 1. HAK PENGAKSESAN DATA PERIBADI
 • Di bawah Akta tersebut, anda mempunyai hak akses ke atas Data Peribadi anda yang dipegang oleh EE pada pembayaran kos yang telah ditetapkan dan untuk membuat permohonan pembetulan data peribadi yang tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan, atau tidak dikemaskini.
 • Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Data Peribadi dan Dasar Privasi (“DPDP”) EE atau anda ingin mengakses Data Peribadi anda atau jika anda ingin membuat pembetulan ke atas Data Peribadi anda, atau jika anda ingin menarikbalik kebenaran anda untuk EE memproses Data Peribadi anda bagi tujuan di A1 atau untuk memindahkan Data Peribadi anda kepada pihak ketiga yang dinyatakan dalam A2, anda boleh menghantar permintaan anda secara bertulis seperti di alamat berikut:-

  Entropy Energy Sdn. Bhd.
  Suite 7.03 Menara UOA II,
   21 Jalan Pinang, 50450, Kuala Lumpur

 • Talian penjagaan : +6010 288 0787
  E-mel: admin@kraton.com.my
 • EE berhak untuk mengenakan bayaran fi yang berpatutan untuk memproses sebarang permohonan untuk mendapatkan data peribadi anda sahaja.
Pasukan sokongan pelanggan kami bersedia untuk menjawab soalan anda. Tanya kami apa sahaja!